Aktuální projekty

PROJEKTY PODPOROVANÉ MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Chaloupka 2022 – centrum pro spokojenou rodinu

Hlavním cílem projektu je podpora rodin žijících na území města Ostravy pomocí preventivních a podpůrných služeb. Nedílnou součástí tohoto projektu je posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů a poskytování komplexní pomoci rodinám s dětmi prostřednictvím aktivit, které směřují k předcházení negativních jevů v rodině a jsou v souladu s Komunitním plánem Statutárního města Ostravy, Strategickým plánem sociálního začleňování a Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

PROJEKTY PODPOROVANÉ MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM

Moravskoslezsky kraj
Asistované kontakty – zajištění podpory pro bezpečný kontakt dítěte s jemu blízkou osobou

Cílem asistovaných kontaktů v roce 2024 je zajistit bezpečné setkávání ohrožených dětí s rodiči nebo osobami blízkými, prostřednictvím přímé práce s ohroženými rodinami, kdy dojde k obnovení narušených vztahů ohroženého dítěte s rodinou a k vytvoření bezpečného prostředí pro obnovení kontaktů. Cílů bude dosaženo kombinací přímé individuální práce s aktéry asistovaných kontaktů a asistovaným kontaktem samotným.

Chaloupka 2023 - Pobytové a jednorázové aktivity pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy

Hlavním cílem projektu je formou pobytových aktivit eliminovat výskyt sociálně-rizikových jevů. Pro cílovou skupinu dětí je zajišťován komplexní program pro rozvoj jejich samostatnosti i práce ve skupině.

Budeme realizovat celkem 2 víkendové pobyty pro děti a 2 jednorázové celodenní akce pro děti.

Dejme dětem rodinu 2023 - aktivní účast RKC Chaloupka v kampani 2023

Hlavním cílem projektu je účelná propagace náhradní rodinné péče a kampaně DDR na území Ostravy a získávání nových náhradních rodičů, podpora aktivit, které povedou k ochraně práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, a působení směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny, a to s důrazem na zajištění péče v přirozeném rodinném prostředí. Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. kampaň Dejme dětem rodinu aktivně propaguje od roku 2013. Kampaň propagujeme na všech našich akcích, které realizujeme. Ročně se jedná o více jak 10 akcí sportovního a kulturního charakteru jako např. Malé sousedské slavnosti, Tátafest, Zažít Ostravu jinak, Valíme se Slezskou, Drakiáda, Vánoční setkání.

Chaloupka 2023 - Pobytové a jednorázové aktivity pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy

Hlavním cílem projektu je preventivní působení v oblasti kriminality dětí a mládeže na Ostravsku prostřednictvím vhodně zvolených volnočasových aktivit. Pro cílovou skupinu dětí je zajišťován komplexní program pro rozvoj jejich samostatnosti i práce ve skupině.

Budeme realizovat celkem 2 víkendové pobyty pro děti a 2 jednorázové celodenní akce pro děti.

Chaloupka pro rodiny 2021

Hlavním cílem projektu bylo zlepšit podporu a pomoc rodinám v Ostravě se zaměřením na jejich soudržnost a anatomii. Zacílili jsme na solidární skupiny osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí na území Ostravy a jejíž dospělí členové zodpovídají za výchovu dětí. Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. uskutečňovala semináře Montessori, které probíhaly pravidelně, každou středu a byly rozděleny do dvou hodin. 4x ročně jsme uspořádali víkendový workshop/ přednášku pro rodiče, kde došlo ke zkvalitňování rodinných vztahů a alternativnímu vzdělávání rodičů v oblasti přístupu k výchově.

PROJEKTY PODPOROVANÉ STATUTÁRNÍM MĚSTEM OSTRAVA

Ostrava logo
fajna Ostrava Logo
Volnočasovými aktivitami a příkladem proti nudě

Cílem projektu je zprostředkovat dětem ze SVL aktivní trávení volného času ať již sportovními, kulturními nebo jinými outdoorovými aktivitami. Zároveň budeme navazovat spolupráci s mladými dospělými kteří sami pochází z komunity a věnují se sportu, hudbě, turistice nebo jinak aktivně tráví svůj volný čas. V projektu se budeme věnovat aktivitám napříč spektra tak, abychom dokázali zaujmout co nejvíce různě talentovaných děti.

CHALOUPKA POMÁHÁ UKRAJINSKÝM RODINÁM mimořádná dotace FAJNA RODINA

Chaloupka pomáhá ukrajinským rodinám. Hlavním cílem projektu je zajištění smysluplného trávení volného rodin /matky s dětmi/ z Ukrajiny na území Ostravy formou zajištění pravidelných aktivit zejména o prázdninách a podzimním období. Projekt také reaguje na potřeby péče o ohrožené děti a to průřezově všemi věkovými kategoriemi.

Volnočasové a vzdělávací aktivity pro občany Ukrajiny

Cílem projektu je pomoci uprchlíkům z Ukrajiny se začleněním do české společnosti a pomoci uprchlickým rodinám v krizi. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy

Celoroční aktivity dětí a mládeže v RKC Chaloupka 2023

Hlavním cílem projektu je prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na území Ostravy formou zajištění pravidelných celoročních aktivit. Projekt také reaguje na potřeby péče o ohrožené děti a to průřezově všemi věkovými kategoriemi. Dosažení konkrétních cílů proběhne formou pravidelných aktivit pro rodiče s mladšími dětmi, pravidelných aktivit pro starší děti. Aktivity na sebe navazují a vytváří komplexní nabídku služeb pro cílovou skupinu.

Family Point - Chaloupka pro rodiny 2023

Projekt je zaměřen na aktivizaci rodin v Ostravě v průběhu roku 2023. Hlavním cílem projektu zlepšit podporu a pomoc rodinám v Ostravě se zaměřením na jejich soudržnost a autonomii.

Významné akce pro rodiny 2023: TÁTAFEST 2023

Projekt byl realizován v roce 2023 pomocí jednorázové kulturně – sociální aktivity pro všechny cílové skupiny, primárně však bude zaměřen na posílení vztahů jednotlivých členů rodin.

Zažít Ostravu Jinak 2023

ZAŽÍT OSTRAVU JINAK proběhne 17.9.2022 /13 – 20 hod/.

Dne 16. 9. 2023 proběhla akce Zažít Ostravu jinak. Díky akci se rušné městské ulice každoročně promění v prázdný a ničím nerušený prostor, který zaplní občané, tentokrát se akce uskutečnila na ulici Čs. Legií. Projekt i letos podpořil rodiny, ale i vztahy mezi sousedy a vztah obyvatel k místu kde žijí. Cílem „Zažít město jinak“ je dlouhodobé oživování a posilování lokálních komunit. Sousedské slavnosti usilují o sbližování jednotlivců, organizací a živnostníků v dané lokalitě. Inspirují je ke společnému sdílení, dočasnému přetvoření veřejného prostoru a k prohloubení jejich vzájemné spolupráce i během celého roku. V roce 2023 proběhl v Ostravě 11. ročník. Pro rodiny zde byla připravena dětská zóna, lokální stánky s nabídkou aktivit pro děti, prodejní stánky, gastro zóna, chill out zóna, ekologicky zaměřené stánky a kulturní a doprovodný program. Akce se zúčastnilo přibližně 600 lidí.

Doučování dětí v Chaloupce 2021

Mapováním situace v oblasti školního vzdělávání v Ostravě a okolí byla zjištěna potřeba doučování v návaznosti na epidemiologickou situaci a s ní spojenými omezeními v provozu škol. V rámci projektu probíhá individuální a skupinové doučování žáků především ze socioekonomicky nebo kulturně znevýhodněného prostředí. Během realizace bude podpořeno cca 60 dětí/žáků, kterým bude poskytnuto prostřednictvím 5 lektorů doučování cca 1000 žákohodin v období od 1. 6. do 31. 10. 2021.

Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy.

Fajny most 2021

Hlavním cílem projektu bylo podpořit prorodinné organizace v Ostravě a tím sekundárně pomáhat rodinám v Ostravě se zaměřením na jejich soudružnost a autonomii.

Mezi dílčí cíle patřila podpora přirozených rodinných funkcí, posilování mezigeneračních vztahů, vytváření zdravých podmínek pro zdravý vývoj rodin ve městě, zvyšování dostupnosti prorodinných aktivit a zlepšování atmosféry pro rodinný život v Ostravě, vytváření komunit rodin žijících v Ostravě, prevence ohrožených rodin, síťován organizací pracujících s rodinami a další.

Fajna síť 2021

Hlavním cílem projektu bylo podpořit prorodinné organizace v Ostravě tak, aby byly schopny systematicky a efektivně informovat o možnostech podpory ohrožených rodin v Ostravě.

Sportem proti nudě 2022

Hlavním cílem projektu je prevence kriminality dětí a mládeže z rizikových skupin na Ostravsku, snižování míry trestné činnosti prostřednictvím volby vhodných volnočasových sportovních a edukačních aktivit a provázanost rodinných poradenských činností s činnostmi preventivními v podobě aktivního trávení volného času formou různých sportů, zprostředkování možnosti si sport aktivně vyzkoušet a v případě zájmu zprostředkovat pravidelné smysluplné trávení volného času dětí.

Cílovou skupinou jsou děti mladšího i staršího věku ze sociálně znevýhodněných rodin.

RKC Chaloupka je doprovázející organizací pro přibližně 70 pěstounských rodin, projektu se účastní z větší části děti právě z těchto pěstounských rodin.

Člověk v tísni - projekty ze sbírky SOS Ukrajina:
Clovek v tisni logo

Cílem projektů ze sbírky SOS Ukrajina je pomoci uprchlíkům prchajícím před válkou na Ukrajině. Rodinné a komunitní centrum Chaloupka díky podpoře Člověka v tísni pořádá a koordinuje vzdělávací aktivity pro dospělé a volnočasové aktivity pro děti. Zároveň jsou ze sbírky hrazeny obědy pro předškolní děti navštěvující dětskou skupinu.

PROJEKTY PODPOROVANÉ EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM V ČR

logo-esf
Školička Chaloupka - Zařízení předškolní péče

Dětská skupina Školička Chaloupka získala finanční podporu díky projektu Malý svět v Chaloupce pod registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015139. Termín realizace : od 1.9.2019 do 30.6. 2022.

Malý svět - provoz zařízení péče o děti Slezská

Naše dětská skupina Malý svět získala další podporu díky projektu Malý svět – provoz zařízení péče o děti Slezská (září 2020 – únor 2022) pod registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016915. Termín realizace od 1.9. 2020 do 28.2.2022.

Malý svět na Slezské - Zařízení předškolní péče

Z evropských strukturálních fondů přijalo RKC Chaloupka finanční podporu na provoz dětské skupiny pro děti od dvou let. Od 1.9.2016 tak vznikla školka, která poskytuje péči pro 12 dětí včetně stravovacích služeb za přítomnosti 2 pečovatelek/chův.

PROJEKTY PODPOROVANÉ OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

logolink-op-vvv-hor-barva-cz

Projekt PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY V OSTRAVĚ je spolufinancován Evropskou unií pod registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016965. Termín realizace: od 1.9.2020 – 31.12.2022.

Projekt se zabývá zvýšením kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit v Ostravě, prostřednictvím zvyšování kompetencí pedagogických a nepedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání.   

Jedním z cílů je posílit personální zázemí školek o školní asistenty. Tito nepedagogičtí pracovníci poskytují podporu zejména dětem ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, u kterých je předpoklad, že by mohly být ohroženy školním neúspěchem po svém nástupu do základní školy. Mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky zároveň probíhá pravidelné sdílení dobré praxe a vzdělávání. 

V rámci projektu dále funguje neformální předškolní centrum Chaloupka, kde odborní specialisté individuálně rozvíjí prosociální, kognitivní a emoční dovednosti ohrožených dětí. 

Pro žáky ohrožené školním neúspěchem probíhá doučování v neformálním klubu RKC Chaloupka a pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí jsou organizovány workshopy o důležitosti vzdělávání. 

Realizace projektu je plánována od září 2020 do konce roku 2022 a je v něm zapojeno celkem 8 ostravských mateřských škol a Magistrát města Ostravy.

Více informací naleznete ZDE.

Doučování dětí se sociálním znevýhodnění v Ostravě

Hlavním cílem projektu je podpořit zájem žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělání formou individuálního a skupinového doučování žáků se sociálním znevýhodněním. Od 1.1. do 31.12. 2022 bude podpořeno alespoň 50 žáků základních a středních škol. Kromě přímé práce s dětmi bude realizována také podpůrná komunikace se zapojenými žáky, jejich školami a v případě nezletilých žáků s jejich zákonnými zástupci.

PARTNERSTVÍ V PROJEKTECH

Valíme se Slezskou 2022

Cílem projektu je prostřednictvím zajímavého a poutavého kulturního programu zapojit do akce Valíme se Slezskou 2022! širokou veřejnost obvodu Slezská Ostrava a podpořit zájem občanů o místní lokace, historii a tradice.

Ukončené projekty

PROJEKTY PODPOROVANÉ EVROPSKOU UNIÍ

bez-nazvu-2018-03-06-12-38-15
VYTVOŘENÍ INOVATIVNÍ METODIKY SOCIÁLNÍ PRÁCE PRO POTŘEBY MLADÝCH LIDÍ ODCHÁZEJÍCÍCH Z NÁHRADNÍ PÉČE

Záměrem projektu je změna sociální práce s mladými lidmi, opouštějícími náhradní rodinnou péči (NRP) v gesci sociálně-právní ochrany dětí v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem je zavedení inovativní metody, při řešení situace ohrožených dětí, zejména mladých lidí opouštějících NRP.

Zhodnotíme současný stav sociální práce s mladými lidmi, odcházejícími z NRP v České Republice, připravíme pro sociální pracovníky novou metodiku sociální práce, pomocí moderních metod používaných v zahraničí, proškolíme a zaučíme formou workshopu sociální pracovníky a pilotně v praxi ověříme, použítí nové metodiky.

Termín realizace: 1.3.2017 – 28.2.2019
Slezská žije pro děti 2020!

Celkem proběhne 5 jednorázových 2 hodinových aktivit ve vytipovaných částech obvodu Slezská Ostrava, např. Koblov, Muglinov, Heřmanice.

PROJEKTY PODPOROVANÉ MITOST A CIVIL SOCIETY EXCHANGE

Pro ty, kteří nejsou rodilými Čechy, organizujeme bezplatné kurzy češtiny nebo angličtiny a taky trochu té sociálně-kulturní podpory. Už se u nás zformovala skupinka Ukrajinců a Korejců, ale máme prostor pro zájemce z celého světa.

civilsocietyexchange-logo-header-v02-353x140
CIVIL SOCIETY EXCHANGE

Projekt umožňuje sdílet zkušenosti mezi Chaloupkou Ostrava a Koruyucu Denizli (Turecko) v oblasti dobrovolnictví a pěstounské péče. Pomáháme najít řešení, jak udržet v organizaci dlouhodobě dobrovolníky. „Otevřete svá srdce, děti Vás potřebují“

English version

Thanks to Civil Society Exchange project we can exchange our experiences between organization Family and Community center Chaloupka (Czech republic) and Denizli Foster care association (Turkey) in the case of volunteering in conection with foster care. Oug goal is to motivate people to long-term volunteering. „Open your heart, the children need you“

PROJEKTY PODPOROVANÉ ERASMUS+

logo-erasmus-1
EACH CHILD IS SPECIAL

Projekt je realizován ve spolupráci 4 zemí /Turecko, Česká republika, Belgie a Litva/ od roku 2015 do roku 2017. Zaměřen je na předávání zkušeností v oblasti náhradní rodinné péče. Realizováno je vzdělávání pěstounů, propagace pěstounské péče, realizace krátkého filmu a knihy příběhů pěstounských dětí. Závěr projektu proběhne v České republice v Ostravě a součástí bude také výstava obrázků pěstounských dětí a mezinárodní konference.

CHALOUPKA 2017 - CENTRUM PRO SPOKOJENOU RODINU

Projekt je realizován od roku 2007. Hlavním cílem projektu je posilování rodičovských kompetencí, zkvalitňování rodinných vztahů a poskytování komplexní pomoci rodinám s dětmi prostřednictví aktivi, které směřují k předcházení negativních jevů v rodině a jsou v souladu s Komunitním plánem SMO, Strategickým plánem sociálního začleňování Ostrava a Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb MSK.

Proběhnou tyto aktivity:

Besedy, diskuzní skupina „Ženská skupina“, Doprovázení, Hlídání dětí, Asistované kontakty, Výchovně-vzdělávací kurzy v oblasti péče o děti, alternativní přístupy k výchově, bezpečnost rodin, Osvěta, Poradenství, Depistáže, Zvyšování rodičovských kompetencí, Právní minimum, Zdravotní a finanční gramotnost, Síťování organizací.

Evaluační zpráva ZDE

Dotazník spokojenosti ZDE

DEJME DĚTEM RODINU - aktivní účast RKC Chaloupka v kampani 2017

Projekt byl realizován v rámci města Ostravy, ale také na celorepublikové úrovni, díky spolupráci s organizací Unie center pro rodinu a komunitu. Dále byla kampaň propagována v zahraničí.

Zaměřili jsme se na:

– rozšiřování povědomí o NRP a kampani Dejme dětem rodinu na Ostravsku

– prezentace a propagace NRP a kampani Dejme dětem rodinu na akcích RKC Chaloupka i akcích nepořádaných pořadatelem

– šíření loga kampaně v rámci rozšiřování povědomí o NRP

– zadávání článků do lokálních sdělovacích prostředků

– podpora NRP a kampani Dejme dětem rodinu v mateřských, rodinných či komunitních centrech v Moravskoslezském kraji 

TÁTAFEST 2017 - PODPORA AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ V OSTRAVĚ

Hlavním cílem projektu je podpora aktivního otcovství, zviditelnění role otce v rodině, motivace otců k většímu zapojení do života rodin. Bude realizován formou jednorázové kulturně sociální akce dne 18.6. 2017 na Masarykově náměstí v Ostravě a primárně bude zaměřen na otce a jejich děti u příležitosti Mezinárodního dne otců.

Akce také slouží k oživení centra Ostravy. Součástí Tátafestu bude propagace kampaně Dejme dětem rodinu, pravidelně zaměřenou na hledání náhradních rodičů dětem, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Na této aktivitě bude spolupracovat OSPOD SMO. Záštitu akce udělila starostka MOB Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová.

AKTIVITY DĚTÍ A RODIČŮ V RODINNÉM A KOMUNITNÍM CENTRU CHALOUPKA V OSTRAVĚ 2017

Hlavním cílem projektu je prevence sociálně patologických jevů v rodině formou poskytování služeb a aktivit a zvyšování rodičovských kompetencí. Projektové aktivity jsou zaměřeny na prevenci problémů ohrožených dětí a pomoci rodičům a dětem, které se dostaly do složité životní situace.

Aktivity projektu jsou buď jednorázové nebo pravidelné, součástí je poradenství, zajištění výchovně-vzdělávacích tréninkových aktivit v v prostorách RKC Chaloupka, Repinova 19, Moravská Ostrava a Přívoz.

Hlavním cílem projektu je prevence sociálně patologických jevů v rodině formou poskytování služeb a aktivit a zvyšování rodičovských kompetencí. Projektové aktivity jsou zaměřeny na prevenci problémů ohrožených dětí a pomoci rodičům a dětem, které se dostaly do složité životní situace.

Aktivity projektu jsou buď jednorázové nebo pravidelné, součástí je poradenství, zajištění výchovně-vzdělávacích tréninkových aktivit v v prostorách RKC Chaloupka, Repinova 19, Moravská Ostrava a Přívoz.

Prorodinné aktivity na Slezské Ostravě 2017

Cílem projektu je zlepšení životního prostředí na lokální úrovni prostřednictví vytvoření lokální sítě obyvatel.

Projekt bude realizován v roce 2017 pomocí těchto aktivit:

1. Malé sousedské slavnosti /MSS/

2. Rodinné promítání

MSS proběhnou 2x a to ve dvou částech Slezské Ostravy (vnitroblok sídliště Muglinov a Polní osada TJ Kunčičky) dne 20.5. a 27.5. 2017 od 9,30 do 12,00. Připraveno je pro sousedy občerstvení formou kávy a čaje a naopak obyvatelé si přinesou „buchty“.

Rodinné promítání proběhne 4x za rok.

1x pro děti na základní škole ZŠ Bohumínská, 1x pro mládež na zahradě Gymnázia Hladnov, 2x pro rodiny s malými dětmi v prostorách RKC Chaloupka ul. Dědičná 10

Prorodinné aktivity 2019

Hlavním cílem projektu byla podpora prorodinných aktivit v Ostravě a zlepšení občanského prostředí na lokální úrovni prostřednictvím vytvoření lokální sítě obyvatel. Konkrétně jsme zrealizovali Malé sousedské slavnosti a Rodinné promítání v Městském obvodu Slezská Ostrava.

Rodina v centru Ostravy

Projekt měl za cíl podpořit a zdůraznit důležitost rodiny k příležitosti Mezinárodního dne rodiny v centru Ostravy. Zvolili jsme záměrně prostory Komenského sadů a na projektu spolupracovalo cca 15 organizací včetně základních a mateřských škol, neziskových organizací, příspěvkových organizací apod. Termín konání byl 16.5.2019.

SPORTEM PROTI NUDĚ 2017

Hlavním cílem projektu je prevence kriminality dětí a mládeže na Ostravsku prostřednictvím volby vhodných volnočasových aktivit dětí a mládeže a zajištění komplexní práce s rodinou. Prostřednictvím vhodných volnočasových aktivit bude preventivně působeno na děti z rizikových skupin na Ostravsku. Díky pravidelné sportovní činnosti získají návyk a potřebu pravidelně sportovat a vyzkouší si další možnosti bezpečného trávení volného času.

Ve výběru byly preferovány tzv. nízkonákladové“ sporty, které nejsou náročné forem práce s cílovou skupinou: na materiální vybavení sportovce. Budou osloveny sportovní oddíly v rámci lokality Ostrava, s ohledem na zajištění dobré dopravní dostupnosti. Účastníci navštíví několik sportovních oddílů, kde jim budou sportovní aktivity prezentovány aktivní a poutavou formou. Účastníci si každou sportovní aktivitu osobně vyzkouší.

SPORTUJEME S CHALOUPKOU

Bylo podpořeno 50 dětí ze Slezské Ostravy při rozvíjení sportovního talentu, podpora výchovně-sportovního vyžití, duchu fair-play a smysluplného trávení volného času prostřednictvím sportovních aktivit pod vedením kvalifikovaných odborníků. 14.10.2017 proběhlo sportovní dopoledne ve Sportovním centru Ridera Sport. Trénink byl veden odbornými trenéry, zúčastněné děti motivovali i hráči badmintonu z mládežnického družstva včetně mistryně ČR Marie Růžičkové.

PILOTNÍ SYSTEMATICKÁ PRÁCE S DÍTĚTEM 16+ VYRŮSTAJÍCÍM VE SLOŽITÝCH PODMÍNKÁCH

Hlavním cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření programu systematické práce s dítětem starším 16 let vyrůstajícím ve složitých podmínkách pomocí činností zaměřených na zpřístupnění základních informací a dovedností, jak začít samostatně žít po dosažení zletilosti. Projekt prokázal svou potřebnost a jeho cíle byly naplněny díky aktivitě zaměřené na změnu chování a použití různých typů metod pro zajištění přípravy na samostatný život.

Forma:

besedy, přednášky, workshopy, tréninky, exkurze.

Druhá důležitá aktivita projektu byla zaměřena na vzdělávání. Projekt pomohl 6 mladým lidem z obvodu Slezská Ostrava ve spolupráci s oddělením sociálně – právní ochrany dětí.

VYTVOŘENÍ INOVATIVNÍ METODIKY SOCIÁLNÍ PČÁCE PRO POTŘEBY MLADÝCH LIDÍ ODCHÁZEJÍCH Z NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE – METODIKA 18+

V projektu od roku 2017 po dobu 2 let hodnotíme současný stav sociální práce s mladými lidmi odcházejícími z náhradní péče v ČR, připravujeme pro sociální pracovníky novou metodiku sociální práce pomocí moderních metod používaných v zahraničí /Belgie, Irsko/, proškolíme a zaučíme formou workshopu sociální pracovníky a pilotně v praxi ověříme použití nové metodiky. Pro potřeby projektu vzniklo 5 instruktážních spotů zábavnou formou jak pro motivaci mladých lidí, tak pro hledání dobrovolníků, kteří budou pracovat s mladými lidmi.

Chaloupka 2017 - Pobytové a jednorázové aktivity pro děti a mládež ohrožené společensky nažádoucími jevy

Hlavním cílem projektu bylo preventivní působení v oblasti kriminality dětí a mládeže na Ostravsku. Prostřednictvím vhodně zvolených volnočasových aktivit pro cílovou skupinu byla zajištěna komplexní práce s rodinou. Byly realizovány celkem: – 3 víkendové pobyty pro děti – 1 společný pobyt dětí a rodičů – 1 víkendová akce pro děti v RKC Chaloupka